EABA Conference

English version soon!

Home 
PTAB 
Teksty 
Informacje 
Kursy 
Kronika 
Linki 
Aktualizacje 
E-mail

 

 

[Analiza behawioralna] [Terapia behawioralna/Autyzm]

 

 

PRAWO DO EFEKTYWNEJ TERAPII BEHAWIORALNEJ

 

Association for Behavior Analysis (ABA) wyda硂 rozporz筪zenie dotycz筩e praw klienta w procesie terapii metod behawioraln. Jest to zbiór podstawowych zasad, których celem jest uchronienie klienta przed krzywdz筩ymi praktykami, b阣筩ymi wynikiem niewiedzy lub niew砤渃iwego zastosowania technik modyfikacji zachowa.

  Ca硑 tekst...

 

ZASTOSOWANIE TEORII UCZENIA SI W TERAPII MACH DZIECI Z

AUTYZMEM NA PRZYKDZIE PROJEKTU WCZESNEJ INTERWENCJI 

O. I. LOVAASA - Jacek Koz硂wski

 

Specyfika zaburze funkcjonowania dzieci z autyzmem, przede wszystkim w sferze kontaktów spo砮cznych i komunikacji, stanowi砤 i nadal stanowi ogromne wyzwanie dla rodziców, nauczycieli i terapeutów. Wiele tradycyjnych form oddzia硑wania terapeutycznego okaza硂 si nieskutecznych w zetkni阠iu z tak szerokim zakresem deficytów rozwojowych. Obecnie najlepsze rezultaty, czego dowodz obiektywne badania, przynosi wcze渘ie podj阾a, intensywna terapia behawioralna, oparta o za硂縠nia wspó砪zesnej teorii uczenia si.

  Ca硑 tekst...

 

BEHAWIORALNA TEORIA AUTYZMU - Jacek Koz硂wski

 

Pierwsz prób zrozumienia dzieci autystycznych z perspektywy behawioralnej podj钩 Ferster (1961). W tamtym czasie wi阫szo滄 profesjonalistów widzia硂 problemy dzieci autystycznych jako oznak le抗cych u ich podstaw zaburze emocjonalnych. Ferster zasugerowa, 縠 problemy te mog by wynikiem niezdolno渃i do uczenia si.

  Ca硑 tekst...

 

BEHAWIORALNA CHARAKTERYSTYKA DZIECI AUTYSTYCZNYCH

- Jacek Koz硂wski

 

Diagnoza i ocena powa縩ych zaburze rozwojowych, takich jak autyzm, polega na stwierdzeniu obecno渃i charakterystycznych zachowa zwi箊anych z danym zaburzeniem. Podstaw terapii behawioralnej jest z kolei zrozumienie tych zachowa w kontek渃ie ich funkcjonalnej relacji do 渞odowiska, aby móc je zmienia poprzez manipulowanie tymi aspektami 渞odowiska, które na nie oddzia硑wuj.

  Ca硑 tekst...

 

GENERALIZACJA REKOMBINACYJNA: DEFINICJA I ZASTOSOWANIE

W UCZENIU DZIECI TYPOWO I NIETYPOWO ROZWIJAJYCH SI

- Monika Suchowierska

 

Generalizacja rekombinacyjna, czyli zró縩icowane zachowanie si wobec nowych po彻cze elementów bod焎a, które to elementy poprzednio by硑 przedstawione w innym uk砤dzie.

(Prezentacja przygotowana w oparciu o prac doktorsk:

Suchowierska, M., & Saunders. K. (2003). Preschool Children Show Recombinative Generalization in Spelling Three-Letter Words. Unpublished doctoral dissertation. University of Kansas: Lawrence, KS.)

  Prezentacja Microsoft PowerPoint...

 Pi渕iennictwo w formacie MS Word...

 

THE GENERATIVE LANGUAGE MATRIX: A COMPREHENSIVE CLINICAL

ANALYSIS OF GENERATIVE LANGUAGE CLASSES, CONDITIONAL

DISCRIMINATIONS, ECOBEHAVIORAL FUNCTIONS, ABSTRACT

COMPREHENSION, AND NATURAL LANGUAGE DEVELOPMENT

- Eric V. Larsson, Kara Riedesel, Angela Keene, Leslie Davis

(umieszczono na stronie za zgod autorów - dzi阫ujemy!)

 

Natural language and social behavior may be analyzed in many ways. When the purpose of the analysis is to develop natural social and language skills, then it is helpful to integrate the analysis into a comprehensive organizational framework. In intensive early intervention with young children with autism, the great variety of natural language skills can be developed within such a coherent conceptual framework. As a result, the framework will enable productive treatment planning and program evaluation, as well as efficient language programming.

  Ca硑 tekst w formacie MS Word...

 

OPINIA POLSKIEGO TOWARZYSTWA ANALIZY BEHAWIORALNEJ

W SPRAWIE UTWORZENIA ODDZIA WCZESNEJ INTERWENCJI

BEHAWIORALNEJ DLA DZIECI Z AUTYZMEM W TORUNIU

- Jacek Koz硂wski

 

(...) Bior筩 pod uwag nieocenione korzy渃i, jakie przynosi dziecku, jego rodzinie, a tak縠 spo砮cze駍twu, zorganizowanie efektywnego 渞odowiska edukacyjno-terapeutycznego, Polskie Towarzystwo Analizy Behawioralnej gor筩o popiera inicjatyw utworzenia Oddzia硊 Wczesnej Interwencji Behawioralnej dla Dzieci z Autyzmem, zgodnego z projektem Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Autyzmem w Toruniu.

  Ca硑 tekst w formacie MS Word...

 

WPW OPERACJI MOTYWUJYCH NA ZACHOWANIA NIEPODANE

U OSÓB Z ZABURZENIAMI ROZWOJOWYMI - Jacek Koz硂wski

 

Prezentacja wykorzystana podczas wyst筽ienia otwieraj筩ego przewód doktorski Jacka Koz硂wskiego (Instytut Psychologii UG, 22.06.2004) oraz podczas 6. Spotkania Dyskusyjnego PTAB (Wydzia Psychologii UW, 21.11.2004).

  Prezentacja Microsoft PowerPoint...

 Analiza funkcjonalna zachowa niepo抗danych (Iwata i inni,

1982/94) - opis standardowych procedur eksperymentalnych

w poszczególnych sesjach (w formacie MS Word)...

 Kwestionariusz do oceny funkcjonalnej zachowa niepo抗danych

(w formacie MS Word)...

 

DWIE UZUPEIAJE SI METODY NAUCZANIA ZACHOWA

WERBALNYCH U DZIECI Z AUTYZMEM - Monika Suchowierska

 

Prezentacja wykorzystana podczas wyst筽ienia na 7. Spotkaniu Dyskusyjnym PTAB (Wydzia Psychologii UW, 12.03.2005).

  Prezentacja Microsoft PowerPoint...

 

 

 Powrót do tekstów  anired06_next.gif  Analiza behawioralna

 

 

[Home][PTAB][Teksty][Informacje][Kursy][Kronika][Linki][Aktualizacje][E-mail]

© 2004-2006 PTAB Wykonanie Jacek Koz硂wski Hosting Uniwersytet Gda駍ki